Általános szerződési feltételek

Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya az Apostolmédia Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-980802, székhely: 1118 Budapest, Rahó utca 24/B. fszt. 3.), mint digitális és lineáris audiovizuális műsorszolgáltató és a Kelet-Európai Fiatalokért Egyesület (továbbiakban együtt: Szervező) által 2020. februárjában kiírt, Szent II. János Pál pápáról szóló rövidfilm-pályázatra terjed ki.

A pályázaton automatikusan részt vesz az, aki az alább ismertetett módon benyújtja a pályaművet (továbbiakban: Pályázó).

Pályázás feltételei

Pályázatot nyújthat be az a maximum 3 főből álló csapat, amelynek mindegyik tagja betöltötte a tizenkettedik, de még nem töltötte be a huszadik életévét, magyar állampolgár és rendelkezik magyarországi bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel.

Pályázat benyújtásának menete

Az a Pályázó nyújt be érvényes pályázatot, aki a pályázati felhívásban feltűntetett elektronikus címre (palyazat@apostoltv.hu) elküldi egy, a YouTube nevű videómegosztó portálra feltöltött, saját készítésű, legalább „Full HD” felbontású (1080*1920 pixel), maximum 5 perces terjedelmű videó (továbbiakban: Pályamű) linkjét. 

A Pályamű elkészítési módja és műfaja tetszőleges.

Az a Pályázó, aki a fent leírt módon Pályaművet nyújt be, automatikusan elfogadja és büntetőjogi felelőssége tudatában magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Szerzői jogi rendelkezések

Pályázó jelen szerződéssel engedélyezi a Pályamű felhasználását, kifejezetten annak többszörözését és nyilvánossághoz közvetítését a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint. Pályázó vállalja továbbá, hogy a Pályaművet a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint Szervező részére átadja.

Pályázó szavatolja, hogy a Pályamű szerzői vagyoni jogaival szabadon, harmadik személy részére is engedélyezhető módon rendelkezik, és hogy ezzel kapcsolatban harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Szervező felhasználási jogát részben vagy egészben korlátozná, akadályozná vagy kizárná, avagy a terhére – a vonatkozó  jogszabályban meghatározott kötelező érvényű előírásokon túlmenően – fizetési kötelezettséget eredményezne. Jelen pontban foglaltak megszegése kizárást von maga után.

Szervezőt semmiféle anyagi, vagy jogi felelősség nem terheli a Pályamű eredeti alkotóival és szereplőivel, továbbá más, a Pályamű előállításában részt vett személlyel szemben. A Pályázó szavatolja, hogy harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért közvetlenül maga áll helyt, a Szervező felelőssége e körben kizárt.

A jelen pontban rögzített jogszavatosság, valamint a helytállási kötelezettség nem érinti a Szervezőnek a közös jogkezelő szervezetek részére történő adatszolgáltatási és jogdíjfizetési kötelezettségét, azzal, hogy jelen pont alapján a filmalkotás előállítójának törvény alapján fennálló szerzői jogdíjfizetési kötelezettsége a Szervezőre nem hárítható át.

Pályázó a jelen ÁSZF elfogadásával területi és mértékbeli korlátozás nélkül, határozatlan időtartamra (azaz a mű teljes védelmi idejére) felhasználási jogot enged a Szervezőnek.

A Pályamű jelen ÁSZF-ben Szervező számára biztosított felhasználási joga nem kizárólagos, de kiterjed a Pályamű átdolgozására, beleértve különösen, de nem kizárólagosan az írott- és képanyagok képújságba szerkesztésével együtt járó technikai módosításokat, valamint a videó anyagokból műsorajánlóba bevágott képi szerkesztéseket. A Szervező az engedélyt harmadik személyre átruházhatja, illetve harmadik személynek további engedélyt a Pályamű felhasználására adhat.

Szervező a jelen ÁSZF alapján a pályamű benyújtásával jogot szerez a Pályamű tetszőleges példányban, analóg, vagy digitális hordozón, tetszőleges alkalommal történő többszörözésére. A többszörözés joga magában foglalja a mű kép-, vagy hangfelvételen, továbbá számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra való másolásának jogát.

Szervező a jelen ÁSZF alapján a pályamű benyújtásával jogot szerez a Pályamű nyilvánossághoz közvetítésére, amely jog kiterjed az ismételt sugárzást lehetővé tevő rögzítésre, és amely közvetítés Szervező választása szerint bármely alkalmas technológia útján, bármely platformon, akár audiovizuális médiaszolgáltatásban, akár online felületen történhet.

Ha a jelen ÁSZF-ben meghatározott felhasználási módok úgy változnak, illetve bővülnek, hogy a pályamű benyújtásakor ismert és a benyújtás által engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel, vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog e megváltozott, illetve kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

Felhasználási jogdíj

Pályázó a jelen ÁSZF-ben meghatározott felhasználást és egyéb jogosultságokat Szervező számára ingyenesen engedélyezi, így Pályázó kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló törvény alapján részére járó felhasználási jogdíjról lemond, jelen szerződés alapján sem a felhasználási jogdíj, sem egyéb pénzügyi igény iránt nem támaszt követelést Szervezővel szemben.

Pályázat elbírálása és díjazása

Szervező fenntartja a jogot a Pályaművek szakmai szempontokon és egyéni belátáson alapuló, szakmai zsűri általi elbírálására. Szervező vállalja a pályázati felhívásban ismertetett nyeremények kiosztását, különös tekintettel a fődíjra (*), illetve a zsűri által legjobbnak ítélt öt Pályaművet készítő Pályázó csapatot térítésmentesen meghívja a III. Máriabesnyői Mladifest elnevezésű rendezvényre 2020. április 24. és 26. között.

Eredményhirdetés

Szervező a díjazottnak ítélt pályaműveket 2020 április 26-val bezárólag nyilvánosságra hozza és a Pályázati felhívásban ismertetett nyereményeket 2020. május 31-ig a díjazottakhoz eljuttatja.